V našom cirkevnom zbore sa už stalo tradíciou, že sa každoročne vyberieme na výlet za spoznávaním duchovného života v iných cirkevných zboroch.
A tak sme sa v nedeľu 21.5.2017 vydali dvoma autobusmi navštíviť rodný kraj nášho pána farára Martina Rieckeho.
Slnkom zaliate ráno, modlitba na cestu za jej požehnanie a po dvoch hodinách sme boli v Novom Meste nad Váhom. Položili sme venček k buste Aničky Jurkovičovej, prvej slovenskej herečky, na jej rodnom dome v Novom Meste nad Váhom a už nás pred kostolom (niektorým z nás už známym, navštívili sme ho už pred 10 rokmi) vítal usmiaty pán farár Ľubomír Ďuračka a domáci veriaci s bohatým pohostením.

Služby Božie liturgoval miestny pán farár a v kázni poukázal na význam modlitby a modlenia sa v našom živote. Vystúpila tu aj ich zborová kapela a náš zborový spevokol. Prítomným sa prihovoril náš pán farár Martin Riecky. Po jeho príhovore dozorca Levického CZ Martin Drdoš ml. domácich poinformoval o histórii nášho cirkevného zboru v Leviciach. Po službách Božích sme s miestnymi veriacimi zotrvali v družných rozhovoroch o živote a činnosti v jednotlivých zboroch. Potom domáci pán farár porozprával v krátkosti históriu ich zboru.

Po chutnom obede sme poďakovali za srdečné prijatie a vydali sme sa na cestu do Starej Turej, druhého cieľa nášho výletu. Privítal nás dozorca CZ a presbyter Pavol Trúsik, ktorý je zároveň aj kurátorom múzea sestier Royových. Navštívili sme krásny kostol a Múzeum sestier Royových „Dom bielych hláv“. Tu nám kurátor podrobným výkladom priblížil život v tomto prevažne luteránskom kraji, históriu kostola a život sestier Royových, ktoré sa ako dcéry evanjelického farára Augusta Roya na prelome 19. a 20. storočia venovali misijnej činnosti a diakonii a zostavili prvý slovenský kresťanský spevník tzv. „Piesne Sionské“. Pri ich buste, kde sme položili venček, sme zaspievali aj krásnu pieseň Márie Royovej „Smieť žiť pre Krista“. V tomto kraji pod Javorinou pôsobilo aj mnoho ďalších predstaviteľov evanjelickej inteligencie tej doby, ako boli napr. Ľ. Štúr, J.M. Hurban a M.R. Štefánik, ktorí boli pospájaní aj rodinnými zväzkami.
Po občerstvení sa chutnou kávou bolo ďalším cieľom našej cesty pohorie Veľká Javorina. Pri chate sme položili venček k buste Jozefa Ľudovíta Holubyho, ev. farára, botanika a etnografa. Krátka prechádzka úpätím pohoria Javoriny nás priviedla na štátnu hranicu s Českou republikou. Výhľadom do krásneho širokého okolia tohto rázovitého kraja sa naše putovanie skončilo.

Cesta domov, modlitba ako poďakovanie za to, že nás Pán Boh viedol a ochraňoval na tejto ceste. Ukončila by som citátom z Domova Bielych hláv: „Je veľmi dobrý pocit, ak človek dač dobrého a pekného má, keď to nemusí mať sám, ale sa môže deliť s inými, ktorí nemajú.“
Preto ďakujeme celému cirkevnému zboru v Novom Meste nad Váhom a v Starej Turej za vrelé prijatie a za to, že nám ukázali to pekné, čo majú, a podelili sa s nami o to.
V neposlednom rade ďakujeme aj pánu farárovi Martinovi Rieckemu za zorganizovanie tejto cesty a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Pre časopis Siloe (júl-august 207) spracovala A. Solmošiová