V sobotu 28.10.2017 sa uskutočnil  Seniorátny deň DNS v Leviciach pri príležitosti 500. výročia reformácie. Na úvod slávnostných Služieb Božích zaspieval domáci spevokol pieseň Obnovme svoj dom, kde sa spieva, že všetci kresťania potrebujeme ustavične obnovu a nový začiatok. To isté platí aj pre cirkev, ktorá je na tomto svete vystavená rôznym skúškam.

Po tejto piesni brat farár Daniel Šovc predniesol zo svojej tvorby báseň Lutherovi. Brat dozorca Martin Drdoš ml. privítal brata seniora Jána Janča, všetkých farárov, hudobnú skupinu z Nového Mesta nad Váhom, hostí a domácich viery. Prihovoril sa všetkým zúčastneným veršom zo Žalmu 136 „Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý, za Jeho milosť.“ Aby sme ďakovali aj za Martina Luthera, ktorého si povolal do služby, že priniesol reformáciu, aby sme sa povzbudzovali slovom Božím. Brat dozorca pripomenul na záver svojho príhovoru, že v zborovej jedálni je nainštalovaná výstava k 500. výročiu reformácie, ktorú si môžu všetci pozrieť.

Brat farár Martin Riecky nás podrobne oboznámil vo svojej prednáške o histórii reformácie na území DNS. Napríklad od r.1948 sa náš seniorát volal Dunajský a od roku 1964, ako ho poznáme dnes, je Dunajsko-nitriansky seniorát. Je veľký, má 32 cirkevných zborov. Jeho prvým seniorom bol Ondrej Kováč. V roku 2015 mal náš seniorát 10.070 evanjelikov.

Po prednáške brata farára Rieckeho zaspieval spevokol z Devičian pod vedením sestry farárky Anny Lachkej dve piesne. Kázňou slova Božieho poslúžil brat senior Ján Jančo zo Žalmu 62 –„ Len v Bohu utíši sa moja duša, od Neho pochádza moja spása.“ V kázni pripomenul, že Martin Luther mal vplyv na dejiny celého sveta. Jeho počiatočnú zbožnosť určovali úzkosť a strach pred prísnym trestajúcim Bohom a spravodlivým Kristovým súdom, pred ktorým sa budeme raz všetci zodpovedať. Z celého srdca hľadal Boha a našiel Ho. V Liste Rimanom sa píše „Spravodlivý z viery bude žiť.“ Pochopil, že Boh nás z milosti a milosrdenstva ospravedlňuje skrze vieru. Aj vo Wormse na sneme, kde mal odvolať svoje učenie, povedal: „Tu stojím a nemôžem inak.“ Božie slovo mu dalo odvahu. Aj po 500 rokoch sú rôzne útoky na Božie slovo. Sú pochybnosti, či Božie slovo je Božím. Keď 31.10.1517 vo Wittenbergu na dvere chrámu pribil 95 téz proti odpustkom, reagoval tak Luther na nešváry v cirkvi, ktoré neboli v súlade s Božím slovom. Mnohé by zmenil aj dnes, aby aj nám nastavil zrkadlo – ako žijem ja, cirkev, ako sa aj dnes zľahčuje Božie slovo. V Žalme 62 bol Dávid vedený Duchom Svätým, aby sa utíšil a prijal spásu. Ak čítame Lutherov životopis, pochopíme, že našiel milosť. Boh ho pripravoval na reformáciu. Zvláštne, že aj Dávid, aj Luther mali mnoho otázok. V Žalme 61 čítame, že Dávid bol vyhnanec, ktorý si vylial svoj žiaľ pred Hospodinom. Lutherov chrám, kde sa mal cítiť doma, je v hľadaní milostivého Pána Boha. Tento žalm nás vedie k úplnému tichu, k načúvaniu, čo mi Pán Boh chce povedať. My chceme, aby On počúval nás. Neprichádza žiadne pokorenie. Koľko takých stíšení sme prežili? Aj Luther pochopil, že pravý pokoj prichádza z Božieho slova. Ak sa zahĺbime do Žalmu 62, vidíme, že Dávid našiel v Bohu záchranu. Sme pozvaní ako jednotlivci aj ako cirkev ku skale. Jedine Kristus.Je dobré, keď vidíme pri Lutherovi aj chyby.

Brat senior spomenul, že sme uskutočnili z príležitosti výročia reformácie aj dva zájazdy v roku 2015 a tento rok. Dal nám aj otázku, ako sme využili 500. rok reformácie. Stíšil si sa pred Bohom? Dal si si záväzok, že prečítaš tento rok Novu zmluvu? Nemáme čo zložiť pod Kristov kríž, aby sme mohli prijať spásu. Využime ešte čas , ktorý máme.

Po kázni v modlitbe brat senior ďakoval za dielo reformácie, že sa mohlo dostať do všetkých jazykov, že môžeme prežívať časy slobody. Ďakoval za všetko, čo sa udialo aj v našom senioráte, že sa mohlo zvestovať Slovo Božie. Ďakoval tiež, že nás Pán Boh aj dnes zhromaždil, že požehnal svoju cirkev, dary. Po modlitbe poďakoval aj nášmu cirkevnému zboru za organizáciu akcií, na ktorých sme si mohli pripomenúť  500. výročie reformácie. Potom nám spevokol z Bátoviec zaspieval tri piesne.

Z príležitosti 500. výročia reformácie boli ocenené niektoré osobnosti v senioráte. Seniorátne predsedníctvo vyzvalo cirkevné zbory, aby navrhli dve osobnosti z každého cirkevného zboru, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno ECAV. Preto sme navrhli na júnovom presbyterstve emeritného seniora Jána Dobáka a bývalého zborového dozorcu Michala Michalku, ktorí sa zaslúžili o výstavbu nášho Zborového centra. Sme radi, že obaja, ktorých sme navrhli, boli schválení. Emeritný senior Ján Dobák dostal 24.9.2017 v Nitre zlatú medailu. Na seniorátnom dni u nás dostali ocenenie – pamätný list – siedmi zo seniorátu, medzi ktorými bol aj náš bývalý brat dozorca Michal Michalko. Vo svojom ďakovnom prejave hovoril, že počas 11 ročnej výstavby nášho Zborového centra bol prvý na stavbe a posledný z nej odchádzal. Ďakoval za to, že na každom kroku sme cítili Božiu pomoc. Niektorí sa však nedožili posviacky alebo dnešného dňa.

Hudobná skupina z Nového Mesta nad Váhom zaspievala potom dve chvály. Nasledovali oznamy, v ktorých nám brat farár povedal niečo o hudobnej skupine a že s niektorými vyrastal na mládeži. Do Levíc doniesli kus z jeho rodného mesta. Brat senior Jančo udelil všetkým zúčastneným Áronovské požehnanie a zaspievali sme evanjelickú hymnu – Hrad prepevný.

Nasledovala obedňajšia prestávka. Naši bratia a sestry nám pripravili chutný guláš. Sestry napiekli koláčiky, na ktorých sme si po obede pochutili pri kávičke alebo čajíku. Po obedňajšej prestávke nasledoval koncert hudobnej skupiny z Nového Mesta nad Váhom. Predstavili sa nám všetci jej členovia a zaspievali niekoľko pekných chvál. Spevák so skupiny vydal svedectvo, ako sa slovo z Knihy Jozue 24,15 – Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi, naplnilo v jeho živote a v živote jeho rodiny. Na jeho duchovný rast mal vplyv život požehnanej staršej sestry Kristínky, ktorá mala vždy okolo seba veľa mladých. Na túto sestru Kristínku s láskou spomína aj náš brat farár,  ktorého tiež učila v detskej besiedke.

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaný čas, ktorý sme prežili na seniorátnom dni. Ďakujeme za odkaz nášho reformátora Martina Luthera, že sa môžeme tak ako on aj my v každej situácii oprieť o Božie slovo a modlitbu.

Sestra katechétka Jolana Makovicová

→  Galéria  ←