Zborový farár: ThDr. Martin Riecky

Zborový dozorca: Martin Drdoš ml.

Zborová poddozorkyňa: Mgr. Zdenka Výbochová

Zborový kurátor: Ing. Martin Grobař

Zborová pokladníčka: Ing. Eva Ölveczká

Zborová účtovníčka: Iveta Pastierová

Zborová katechétka: Mgr. Jolana Makovicová

Zborová kostolníčka a zborová kronikárka: Oľga Schillerová

Členmi zborového presbyterstvá ďalej sú: Viera Belušová, Marián Bielik, Tibor Boroviak, Ing. Jaroslav Čimbora, Daniel Gonda, Milena Greksová, Pavol Hámornyík, Ing. Iveta Kanisová, Ján Kyška, Ľudmila Mituníková,  Dušan Uňatinský.

Presbyterstvo zasadá každý 3. pondelok v mesiaci.

V cirkevnom zbore pracujú a pravidelne sa stretávajú aj nasledovné výbory:

  • Vnútromisijný výbor – stretáva sa každý 1. pondelok v mesiaci
  • Hospodársky výbor – stretáva sa každý 2. pondelok v mesiaci
  • Mediálny výbor – stretáva sa podľa potreby