Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Levice.

 • Sídlo Farského úradu v Leviciach: Československej armády 18/A, PSČ 934 01
 • CZ patrí do Dunajsko – nitrianského seniorátu ECAV na Slovensku, patrí do Západného dištriktu ECAV na Slovensku.
 • Cirkevný zbor má právnu subjektivitu. Identifikačné číslo pridelil organizácii Krajský štatistický úrad Nitra nasledovne – IČO: 34 008 241
 • Cirkevný zbor má tiež pridelené daňové identifikačné číslo Okresným daňovým úradom Levice, DIČ: 2021184759
 • Cirkevný zbor patrí do okresu Levice a tvorí ho: sídlo Levice, filiálka Horša a misijné centum Tlmače.
  Diaspóry: Čajkov, Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Kozárovce, Krškany, Podlužany, Rybník, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce.
 • Tento cirkevný zbor má riadne zriadený kazateľsky úrad s farárskou a kaplánsku stanicou.

 Vyznanie viery

 • Tento zbor vyznáva Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého.
 • Tento zbor vyznáva Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa a uznáva evanjelium za moc Božiu na záchranu každého veriaceho.
 • Tento zbor uznáva kanonické spisy Starej a Novej zmluvy za Božie Slovo, v ktorom nachádza základ zvesti evanjelia, prameň viery a záväzné pravidlo života.
 • Tento zbor prijíma Apoštolské, Nicejské a Atanáziovo vierovyznanie ako pravé vyjadrenie viery tohto zboru.
 • Tento zbor prijíma nezmenené Augsburské vyznanie ako pravé svedectvo o evanjeliu, uznávajúc svoju jednotu vo viere a učení so všetkými cirkvami, ktoré rovnako uznávajú učenie nezmeneného Augsburského vyznania. ECAV Levice Štatút cirkevného zboru
 • Tento zbor prijíma vierovyznávačské spisy v Knihe svornosti za autentické vysvetlenie Písma svätého.