Stretávanie sa veriacich ECAV v Tlmačoch sa začalo koncom deväťdesiatych rokov za pôsobenia brata farára Dobáka, pôsobiaceho v cirkevnom zbore v Leviciach.
Stretávať sme sa začali v Dome smútku na Lipníku v počte asi 15 ľudí i keď pri štatistickom sčítaní obyvateľov mesta Tlmače sa zistilo, že k ECAV sa hlási do 200 ľudí.
Nakoľko priestory na stretávanie sa pre ľudí boli nevyhovujúce (vzdialenosť, chlad) sestra poddozorkyňa Lačná spolu s bratom farárom Mišových sa podujali na vybavenie zmeny miesta.
Tento úmysel sa im podaril za pôsobenia bývalého primátora Ing. Júliusa Bizoňa, ktorý nám ponúkol priestory v „Centre voľného času“ na Lipníku a tie po všetkých stránkach nášmu cirkevnému spoločenstvu vyhovujú, čo sa odzrkadlilo na zvýšenom počte veriacich pri Bohoslužbách, ktoré sa konajú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci v čase
o 8:30 h. V období pôstu a adventu je prisluhovaná Večera Pánova.
Za pôsobenia brata farára Mišových sa začalo s výučbou náboženstva na základnej škole, ktorá bola po určitom čase
ukončená.
Za pôsobenia brata farára Rieckeho došlo k opätovnej výučbe v školskom roku 2015/ 2016 v počte žiakov päť.
Príchodom brata farára Rieckeho opätovne dochádza k duševnému obohateniu veriacich.
Privítali by sme medzi sebou mladších členov nášho cirkevného spoločenstva. Tým, že sa takto stretávame, upevňujú sa medzi členmi dobré medziľudské vzťahy.

Článok spracovali členovia CZ Levice z Tlmáč a bol uverejnený v zborovom časopise Siloe (2/2016)