Zbor získava prostriedky na svoju potrebu najmä z cirkevných príspevkov, z milodarov, ofier, zbierok, sponzorských darov a z hospodárskej činnosti s cirkevným majetkom.

Milodary na aktivity a prevádzku zboru je možné odovzdať osobne v pokladni cirkevného zboru, vždy v nedeľu pred hlavnými službami Božími. Je možné ich odovzdať taktiež u brata farára prípadne zaslať na účet.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK18 7500 0000 0040 1152 7551
Do poznámky uveďte účel daru a vaše meno.

Nech Pán Boh požehná každého darcu. Ďakujeme.

Cirkevný príspevok je povinný odvádzať každý člen cirkevného zboru vo výške určenej zborovým konventom, 20 €. Cirkevný príspevok je potrebné uhradiť v hotovosti do pokladne, v mimoriadnych prípadoch u brata farára prípadne zaslať na účet.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK18 7500 0000 0040 1152 7551
Variabilný symbol: rok (napr. 2021)
Špecifický symbol: počet osôb za koľkých platíte cirkevný príspevok (napr: 4)
Správa pre prijímateľa: priezvisko, meno a ulicu

Je potrebné uviesť všetky údaje aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť.

Ak chcete podporiť konkrétnu službu v cirkevnom zbore, uveďte variabilný symbol:

 • 100 – všeobecná podpora cirkevného zboru (cirkevné ciele)

 • 200 – vnútorná misia (všeobecne)

 • 210 – detská besiedka

 • 220 – dorast

 • 230 – mládež

 • 240 – rodinné spoločenstvá

 • 250 – spevokol

 • 260 – SILOE – zborový list

 • 270 – spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ)

 • 280 – spoločenstvo sestier vo viere

 • 290 – podpora pracovníkov v cirkevnom zbore

 • 300 – vonkajšia misia ….

 • 400oprava kostolov

 • 500 pre kazateľa Slova Božieho