Po niekoľkomesačnej príprave v Leviciach dňa 01.04.2017 o 17.00 hod v židovskej synagóge Spoločenstvo pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii s podporou primátora mesta Levice zorganizovalo kajúcnu tryznu – smútočnú slávnosť na počesť zomrelých levických židov a okolia v počte cca 2300, ktorí boli v roku 1944 deportovaní do koncentračného tábora Oswienčim – Auschwitz.

Na kajúcnu tryznu prijali pozvanie primátor mesta Levice Štefan Mišák, zástupca primátora mesta Levice Ján Krtík, generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov plk. Marián Bodolló, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovenskej republike Igor Rintel, rabín Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Michail Borisovič Kapustin, predseda židovskej náboženskej obce v Bratislave Egon Gál, predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák, riaditeľ sekretariátu predsedu Ústavu pamäti národa Pavol Kossey, zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ Levice pplk. Boris Kováč, odborná pracovníčka zo Štátneho archívu Nitra – pracovisko archív Levice Marta Švolíková, správca židovského múzea v Tekovských Lužanoch Jozef Šebo, farár Rímsko-katolíckej cirkvi – farnosti Ducha Svätého v Leviciach Martin Felix, zborový farár Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Leviciach Martin Riecky, zodpovedný vedúci Zborovej stanice Apoštolskej cirkvi v Leviciach pán František Dankovics, kazateľ zboru Cirkvi bratskej v Leviciach Roman Neumann, farár Cirkevného zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi v Leviciach Gyula Kassai, riaditeľ Spoločenstva pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii Jaroslav Macek a jeho zástupcovia Marián Bielik a Slavomír Bárczy.

Taktiež na kajúcnu tryznu prijali pozvanie priama účastníčka deportácie 92-ročná pani Štadlerová a príbuzný židov, ktorí boli deportovaní do koncentračného tábora Oswienčim a to pán Štadler a pani Salátiová. Slovo taktiež dostal pán Ürge, ktorý ako 5-ročný bol priamy svedok deportácie židov v roku 1944 v Leviciach. Počas celého večera kajúcnu tryznu sprevádzali moderátori Pavol Strežo, Csaba Tolnai, klaviristka a speváčka arménskeho pôvodu Karin Sarkisjan.

Cieľom kajúcnej tryzny bolo, aby sme my občania a oficiálny predstavitelia mesta Levice vyjadrili ľútosť a bolesť nad stratou blízkych židov a zároveň spoločne pred našim a vašim Bohom, Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba prosili o odpustenie a milosť pre naše mesto.

Samotný program spočíval z dvoch častí a to z prvej časti, kde sa priblížili historické fakty deportácie židov z Levíc a okolia a z druhej časti zo samotnej kajúcnej tryzny. Historické fakty priblížili Igor Rintel, Marta Švolíková a očitý svedok deportácie pán Ürge. Otvorenie smútočnej tryzny začalo trúbením na šofar (baraní roh), ktorým sa vždy zvolával Boží ľud k pokániu. Následne pokračovalo pokánie jednotlivých predstaviteľov, ktorý prijali pozvanie a zároveň moderátor poprosil všetkých zhromaždených, aby spoločne vyjadrili ľútosť a pokánie voči Bohu, i predstaviteľom židovského národa jazykom, ktorý Biblia používa, keď sa žijúca generácia vracia k vyznávaniu zlyhaní generácie predošlej „Odpusť Bože nám a naším otcom“. Po pokání bolo predstaviteľmi židovskej náboženskej obce a mesta Levice zapálených 7 sviec na pamiatku všetkých obetí holokaustu z mesta Levice a okolia. Po vyjadrení pokánia a ľútosti nasledovala časť odpustenia v podaní Igora Rintela, následne klaviristka zahrala radostnú pieseň Hodu I Aldonai. Nakoniec z úst Igora Rintela v slovenčine a rabína Kapustina v hebrejčine bolo povedané Áronovské požehnanie: Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni! Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj.

Celé podujatie bolo ukončené recepciou v penzióne Tília, kde bol priestor na odovzdanie si dojmov z podujatia a kde si účastníci tryzny mohli dohodnúť ďalšie ciele do budúcnosti.

Ďakujeme veľmi pekne primátorovi mesta Levice Štefanovi Mišákovi, moderátorom Pavlovi Strežovi, Csabovi Tolnaiovi, hosťom a všetkým ostatným, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizovaní tohto podujatia. Osobitne chcem poďakovať duchovným predstaviteľom cirkevných zborov, ktorý zahodili predsudky a bez strachu sa pridali k tomuto dielu.

A nakoniec zvlášť veľká vďaka patrí modlitebným kresťanským spoločenstvám v meste Levice, ktoré sa niekoľko mesiacov modlili na tento úmysel a bez ktorých podpory, by toto dielo nebolo. Ukázalo sa, že zjednotenie kresťanov pri spoločných modlitbách má veľkú silu a potenciál meniť nás, naše okolie a následne celú atmosféru v našom v meste na obraz Boží.

Nech sa deje Božia vôľa
Marián Bielik
SPKHP