Členstvo v cirkevnom zbore upravujú cirkevno právne predpisy.

Členstvo v Evanjelickej cirkvi sa nadobúda krstom alebo prijatím do cirkvi toho, kto bol pokrstený v inej kresťanskej cirkvi.

Krst dieťaťa sa vykonáva v krátkom čase po jeho narodení. V odôvodnených prípadoch možno dieťa pokrstiť aj v neskoršom veku. Nepokrstenú osobu, ktorá požiada o prijatie do Evanjelickej cirkvi, treba pokrstiť i v dospelom veku.

Pokrstené dieťa sa stáva členom cirkevného zboru jeho rodičov alebo jedného z nich. Dospelá osoba prijatá do Evanjelickej cirkvi sa stáva členom cirkevného zboru, v ktorom sa jej prijatie uskutočnilo.

Členstvo v Evanjelickej cirkvi zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím a vyhlásením za mŕtveho.

Práva a povinnosti člena cirkvi

Člen Evanjelickej cirkvi má najmä tieto práva:
 • zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, predovšetkým cirkevného zboru
 • zúčastňovať sa na službách Božích a prijímať prostriedky milosti
 • žiadať duchovnú a materiálnu pomoc v núdzi a využívat služby cirkevnej charity
 • voliť a byť volený do cirkevných orgánov (Právo voliť a právo hlasovať na zborovom konvente nadobúda člen cirkvi po dovŕšení plnoletosti. Právo byť volený do cirkevných orgánov nadobúda člen cirkvi, pokiaľ cirkevná ústava neustanovuje inak, dovŕšením 21 rokov)
 • predkladať žiadosti, návrhy a podnety cirkevným orgánom a cirkevným predstaviteľom
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach zborových konventov, vyjadrovať sa k veciam, ktoré sú predmetom ich rokovaní a hlasovať o nich
 • domáhať sa ochrany svojich práv pred cirkevnými orgánmi a cirkevnými súdmi

Všetci členovia Evanjelickej cirkvi bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka, sociálneho a spoločenského postavenia majú rovnaké práva.

Člen Evanjelickej cirkvi má najmä tieto povinnosti:
 • zúčastňovať sa na službách Božích a prijímaní sviatostí
 • žiť príkladným kresťanským životom v rodine i v spoločnosti a vychovávať svoje deti v evanjelickom duchu
 • rozširovať a prehlbovať svoje duchovné vedomosti, zúčastňovať sa na náboženskej výchove a konfirmačnej príprave
 • zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, najmä v cirkevnom zbore a prispievať na úhradu nákladov tejto činnosti
 • uhrádzať cirkevný príspevok
 • podľa svojich schopností a možností plniť úlohy a funkcie v cirkvi
 • dodržiavať ustanovenia cirkevnej ústavy, cirkevné zákony a nariadenia, plniť rozhodnutia cirkevných orgánov a cirkevných predstaviteľov a podrobiť sa rozhodnutiam cirkevných súdov

Každý člen je povinný vyplniť nový Evidenčný list člena Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Levice. Viac informácií tu: http://www.ecavlevice.sk/evidencny-list-clena/