31. októbra 2017 sa oslavuje 500. výročie začiatku reformácie, za ktorý považujú mnohé evanjelické cirkvi udalosť, kedy boli na bránu Wittenbergského kostola pribité tézy Martina Luthera. Preto sa témy modlitebného týždňa koncentrujú na Lutherove štyri hlavné body, vyznačujúce sa slovom “jedine” (latinsky sola alebo solus):
Jedine Kristus
Jedine Biblia (sväté Písmo)
Jedine milosť
Jedine viera

V rámci Aliančného modlitebného týždňa v dňoch 9.1. – 14.1.2017 sa prvé modlitebné stretnutie v Leviciach konalo v kostole Cirkvi bratskej s kazateľom Bratskej jednoty baptistov Tiborom Bánskym. Ústredná téma bola „Solus Christus – Jedine Kristus“. Na úvod sme zaspievali aj nám veľmi dobre známu pieseň Boh náš je láska.

Kazateľ citoval z Evanjelia podľa Jána 14. kapitolu verš 6: „Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“.
Porozprával nám o svojej vlastnej, nie ľahkej ceste k Bohu, a aj o ceste apoštola Pavla. Všetci hľadáme tú správnu cestu, ale jedine Ježiš je pravou cestou k Bohu.

Druhý večer sa konal taktiež v kostole CB s kazateľom Reformovanej cirkvi Gyulom Kassaiom. Ústredná téma bola „Sola Scriptura – Jedine Písmo“. Na úvod prečítal 19. Žalm verš 8-15. Život každého kresťana má mať pevný základ v Biblii. Iba Písmo Sväté musí byť nadradené nad všetko ostatné. Žalmista chváli Boha ako neobmedzeného pána a utieka sa k nemu, nazýva ho skalou.

Tretie modlitebné stretnutie pokračovalo v kostole ECAV. Biblické zamyslenie mal farár z Reformovanej cirkvi na dôchodku Karol Sándor. Ústrednou témou bola „Sola Gratia – Jedine milosťou“. Na začiatok svojho zamyslenia citoval z Listu Rimanom 3. kap. verš 23-25: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlnení bývajú zdarma z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristu Ježiši, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi“. Brat farár nám uviedol osobný príklad, ako on sám zažil Božiu milosť. V 60-tych rokoch minulého storočia vyštudoval Teologickú fakultu a napriek tomu nešiel zvestovať Slovo Božie, ale pod tlakom okolností si zvolil inú cestu. Prišiel však čas, keď sa dostavili výčitky a on sa z Božej milosti vydal cestou, ktorou mal ísť pôvodne. Stal sa kazateľom Reformovanej cirkvi a slúžil v štyroch zboroch súčasne. Do výslužby išiel po 70-tke.

Štvrté biblické zamyslenie mal kazateľ z Cirkvi bratskej Roman Neumann v kostole ECAV.
Témou bol štvrtý dôraz Reformačných téz „Sola Fide – Jedine viera“. Na úvod nám prečítal z Lukášovho Evanjelia 5. kap. verš 1-11. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, ktorým sa nedarí chytať ryby, aby spustili siete a lovili. Oni uverili a lode sa im naplnili rybami. Potom kazateľ rozprával o darčekoch a daroch, ktoré dostávame pri rôznych príležitostiach, o tom s akou nedočkavosťou ich rozbaľujeme a očakávame, čo tam bude. Bývame často prekvapení, niekedy aj nepríjemne, keď sa darca netrafí do našich očakávaní. Avšak najväčším a najúžasnejším darom, aký sme kedy dostali, je dar od Pána Ježiša. Je to dar milosti, že za nás zomrel, aby sme my boli zachránení.

Ďalší večer AMT sa konal v kostole Reformovanej cirkvi, biblické zamyslenie mal náš brat farár Martin Riecky. Pokračovaním bola opäť téma „Jedine vierou“. Slová z Biblie zazneli podľa Evanjelia Jána 7. kap. verš 37-39: „Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa…“
Každý máme svoj vlastný príbeh, ako sme sa dostali k viere Pána Ježiša Krista.
Brat farár nám porozprával svoj vlastný príbeh z detstva, keď spomínal na sestru Kristínu z detskej besiedky, ktorá sa vrúcne modlila za duchovné prebudenie CZ, za mesto a dala mu základy viery.
Jedine vierou môžeme prísť k živému a svätému Bohu, nemôžeme si to zaslúžiť, nemôžeme si to vymodliť, viera je Boží dar.
V piatok sme sa opäť stretli v našom kostole ECAV pri Biblickom zamyslení kazateľa Apoštolskej cirkvi Františka Dankovicsa. Téma večera bola už spomínaná „Sola Gratia – Jedine milosťou“. Slová z Písma svätého zazneli na úvod z Jánovho Evanjelia 3. kap. 16. verš: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby večný život mal každý, kto verí v Neho“.

Záver modlitebného stretnutia patril hlavne mládeži a konal sa v Mládežníckom centre CB Kontakt.
Aliančný modlitebný týždeň sa skončil. Boli to večery nádherných biblických zamyslení nad najväčšími dôrazmi Lutherových téz. Je mi ľúto, že sa ich nezúčastnilo viac sestier a bratov z nášho CZ, lebo takýchto príležitostí počas roka nemáme veľa. Iste sa pod to podpísalo aj počasie, hlavne starší sa obávali pošmyknutia a prílišného mrazu.

Večery sa niesli v znamení modlitieb kresťanov rozličných cirkví. Preto aj tento rok boli po každom biblickom zamyslení vyhlásené témy k modlitbám. Škoda, že sa do nich tak málo zapájame. Ja sama som smutná, že som ešte nedozrela a nenašla som silu a odvahu modliť sa nahlas. Mali by sme sa naučiť vyjadriť svoje poďakovania, prosby a chvály nášmu Bohu aj verejne, zvlášť keď máme poskytnutý priestor a podmienky určené na to.
Posilnená a povzbudená, teším sa na ďalšie stretnutie o rok.

Nech Pán Boh prežiari životy všetkých zúčastnených svojou láskou a pokojom.

 

Helena Reháková, publikované v časopise Siloe, február 2017