Zbor získava prostriedky na svoju potrebu najmä z cirkevných príspevkov, z milodarov, ofier, zbierok, sponzorských darov a z hospodárskej činnosti s cirkevným majetkom.

Milodary na aktivity a prevádzku zboru je možné odovzdať osobne v pokladni cirkevného zboru, vždy v nedeľu pred hlavnými službami Božími. Je možné ich odovzdať taktiež u brata farára prípadne zaslať na účet.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK18 7500 0000 0040 1152 7551
Do poznámky uveďte účel daru a vaše meno.

Nech Pán Boh požehná každého darcu. Ďakujeme.

Cirkevný príspevok je povinný odvádzať každý člen cirkevného zboru vo výške určenej zborovým konventom, 10€. Cirkevný príspevok je potrebné uhradiť v hotovosti do pokladne, v mimoriadnych prípadoch u brata farára.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK18 7500 0000 0040 1152 7551
Variabilný symbol: rok (napr. 2018)
Špecifický symbol: počet osôb za koľkých platíte cirkevný príspevok (napr: 4)
Správa pre prijímateľa: priezvisko, meno a ulicu

Je potrebné uviesť všetky údaje aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť.