„Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých. Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj zmŕtvychvstanie; ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi“ 1Kor.15,20-22

Milí bratia a sestry. Máme pred sebou dôležitý míľnik, keď si budeme pripomínať 500 rokov od začiatku protestantskej reformácie. Bolo by správne a múdre nechať sa inšpirovať tým, čo sa udialo a prečo sa to udialo.
Uvedomme si, že náš reformátor Dr. Martin Luther hľadal Božiu tvár, bol horlivý modlitebník, neraz v pôstoch a hlboko v Božom slove. Aj preto mu Duch Svätý otvoril myseľ a srdce pre pochopenie Písma, našiel Ježiša Krista, našiel milosť, odpustenie hriechov, hlboko sa ho dotkla moc kríža. Preto mal odvahu, múdrosť aj autoritu sa postaviť zlu a neporiadku v cirkvi v dobe, v ktorej žil a Pán skrze neho zažal dielo reformácie.
Dnešná doba, charakterizovaná vážnym odklonom spoločnosti od cirkvi, od hodnôt Písma, zrútenie morálky či zbožstvenie človeka priam volá a nabáda cirkev Pána Ježiša, aby sa opäť s vierou a odvahou postavila na „hradby Jeruzalema“, hradby cirkvi a „celý deň a celú noc upozorňovala na Hospodina, nedopriala si pokoja!“Iz.62,6
Preto aj touto formou chcem vyzvať a pozvať našich bratov a sestry do kampane 500 dní modlitieb za cirkev, ktorá začne 18.6.2016 a vyvrcholí o 500 dní, 31.10.2017.
Kampaň, námety na modlitby, povzbudenia a potrebné informácie budú zverejňované cez internetovú stránku, sociálne siete, pravidelne zasielané do cirkevných zborov a cez mesačník CESTOU SVETLA.

Verím, že Boh sa prizná k modlitbám, volaniu a plaču svojho Božieho ľudu, ku svojej Kristovej neveste, zjednotí nás v tomto Božom zápase a hlavne nás povedie a naplní Duchom Svätým. Nech je cez toto dielo oslávené meno Pána Ježiša Krista.  Mgr. Stanislav Kocka – vedúci MoS

Čo prináša BOHu radosť

Pozývame do času spoločných modlitieb, kde sa všetci môžeme zjednotiť a volať o otcovi nebeskému – každý deň od 21.00 /dĺžka modlitieb je idnividuálna/.

"A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša: a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých.“ Sk. 4,32-33

Námety podľa týždňov